Groep 3/ 4

De leerlingen van groep 3-4 krijgen les van juf Ragna en juf Chantal.

In groep 3 ligt de nadruk op het leren lezen. De leerlingen leren in het begin iedere week enkele nieuwe letters en klankgroepen. Het schrijfonderwijs loopt gelijk met het leren lezen zodat de leerlingen ook in staat zijn om letters en woorden te schrijven.  In de eerste maand leren de leerlingen eenvoudige drieletterwoordjes lezen. Gedurende het schooljaar gaan de leerlingen steeds vloeiender lezen en zijn ze in staat om zinnen te lezen.Naast lezen is rekenen het andere hoofdvak in groep 3. De leerlingen leren getallen herkennen en schrijven en maken kennis met de begrippen ‘erbij’ en ‘eraf’. 

In groep 4 worden taal, lezen en schrijven meer van elkaar gescheiden als ‘aparte’ vakken. De leerlingen bouwen in dit schooljaar verder aan de leesvaardigheid. De zinnen worden langer en de woorden worden ingewikkelder, waardoor je kind al leuke verhalen kan lezen. Met het rekenonderwijs werken de leerlingen met de getalrij tot en met 100. De sommen tot de 100 worden gedurende het schooljaar steeds moeilijker. Ze maken kennis met tientaloverschrijding, de tafels en het digitale klokkijken. Met schrijven leren de leerlingen de hoofdletters en in groep 4 wordt er ook gewerkt aan de vakken begrijpend lezen en met spelling leren de leerlingen spellingregels.

De leerlingen van groep 3 en 4 gaan ook aan de slag met de volgende vakken: wereldoriëntatie, muziek, bewegingsonderwijs, drama, Engels en sociaal emotionele vorming. We geven ook creatieve vakken zoals tekenen en knutselen. 

U kunt contact opnemen door de leerkrachten in de klas aan te spreken of een e-mail te sturen.
Dit kan naar:
Ragna: r.brons@debloeiendebetuwe.nl
Chantal: c.slager@debloeiendebetuwe.nl


       
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT