Medezeggenschapsraad (MR)

Wat doet de MR?
De MR heeft wettelijke taken en bevoegdheden die nauwkeurig zijn omschreven. De MR vergadert over onderwerpen als schoolplan, zorgplan, personeelsbeleid, financieel beleid, klachtenregeling, vakantierooster, etc. Over sommige onderwerpen heeft de MR adviesrecht, over andere instemmingsrecht. 

De MR bestaat dit schooljaar uit de volgende personen:

Namens de ouders:
Ilse Pols
Stephanie Kuhn

Namens het team:
Ragna Brons
Yvette den Hild
Marieke Koelen (gesprekspartner)

Notulen zijn vrij opvraagbaar bij de MR.
De MR kan per email bereikt worden op mr@debloeiendebetuwe.nl en anoniem eventueel via de ideeënbus op school.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
De GMR van Fluvium bestaat uit 6 leden gekozen door de personeelsgeledingen van de medezeggenschapsraden van de 21 scholen en 6 leden gekozen door de oudergeledingen van de medezeggenschapsraden van de scholen. De leden hoeven niet per se gekozen te worden uit een MR van één van de scholen. Binnen de GMR worden zaken besproken die schooloverstijgend zijn. Ook de GMR heeft ten aanzien van het te voeren beleid advies- en instemmingsrecht.
De GMR heeft bijvoorbeeld adviesrecht op de begroting.
Ook treedt de GMR op als sparringpartner van het bestuur van Fluvium. 
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT