Totstandkoming advies

Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari een voorlopig schooladvies.
Het voorlopig advies wordt voorbereid door de groepsleerkracht van groep 8 . 
Vanuit de zorg denkt de IB-er mee en als eindverantwoordelijke ook de directie van onze school.
Wij adviseren dat niveau waarbinnen het kind, met een gezonde mate van inspanning, succesvol kan zijn. We geven hierbij geen advies over een specifieke school voor voortgezet onderwijs.

Het voorlopig advies is gebaseerd op de volgende gegevens:
· De resultaten van het leerlingvolgsysteem van de groepen 6 en 7
· De resultaten van de methode toetsen die gemaakt zijn in groep 7.
· De resultaten van het ZIEN leerlingvolgsysteem (sociaal-emotionele ontwikkeling) uit groep 7.
· De observaties t.a.v. taakgerichtheid, motivatie, doorzettingsvermogen en huiswerkattitude.
. Eventueel de uitkomst van de NIO toets.
· Overige bevindingen van de leerkracht en indien van toepassing de plusklasleerkracht en de IB- er.

Na de afname van de IEP doorstroomtoets in februari geeft de school uiterlijk 24 maart een definitief advies. Dit definitieve advies is gebaseerd op de hierboven genoemde gegevens en daarbij nog:
- de resultaten van de NIO toets die in het groep 8 in september/oktober wordt afgenomen.
- de resultaten van de M8 toetsen die worden afgenomen november.
- de resultaten van de methode toetsen die zijn afgenomen in groep 8
- De bevindingen van de leerkracht van groep 8 en indien van toepassing de plusklasleerkracht en de IB-er.

De ouders en de leerling worden uitgenodigd en krijgen gelijktijdig de gelegenheid om het onderwijskundig rapport in te zien. Het advies kan zowel een als twee niveaus omvatten. Het advies van de basisschool is bindend. In geval van een dubbel advies kan de leerling in een zogenaamde dakpanklas geplaatst worden. Tijdens het adviesgesprek geeft de leerkracht ook informatie over de aanmelding bij een VO school. De uiteindelijke aanmelding wordt door alle ouders tussen 25 maart en 31 maart gedaan.


Als school maken wij de keuze om naast de IEP doorstroomtoets ook bij enkele leerlingen de NIO toets af te nemen. De IEP doorstroomtoets meet schoolvorderingen, dat is wat de leerling heeft geleerd tijdens zijn schoolcarrière (de feitelijke schoolprestaties). De NIO is een intelligentietest, die meet wat er ‘in’ de leerling zit (de mogelijke schoolprestaties). In het algemeen komen de uitslagen van een schoolvorderingstoets en een intelligentietest met elkaar overeen, maar dat hoeft niet. 

Zowel het voorlopig advies gesprek in januari als het definitief adviesgesprek eind maart wordt altijd gevoerd met de wettelijke vertegenwoordigers van de leerling. In de meeste gevallen zijn dat de ouders. Wanneer de aanwezigheid van een derde partij gewenst is, dient dit vooraf per mail bij de directie te worden aangevraagd. Het is aan de directie van de school dit al dan niet goed te keuren.
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT