Medezeggenschapsraad


 

Wat doet de MR?

De MR heeft wettelijke taken en bevoegdheden die nauwkeurig zijn omschreven. De MR vergadert over onderwerpen als schoolplan, zorgplan, personeelsbeleid, financieel beleid, klachtenregeling, vakantierooster, etc. Over sommige onderwerpen heeft de MR adviesrecht, over andere instemmingsrecht.
 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR is samengesteld uit leden van de MR-en van alle 14 scholen van stichting Fluvium. Binnen de GMR worden zaken besproken die schooloverstijgend zijn. Ook de GMR heeft ten aanzien van het te voeren beleid advies- en instemmingsrecht.

De MR bestaat dit schooljaar uit de volgende personen:

Namens de ouders

 

Namens het team

Notulen zijn vrij opvraagbaar bij de MR.
De MR kan per email bereikt worden op mr@debloeiendebetuwe.nl en anoniem eventueel via de ideeënbus op school.